Sharm INN Amarein
Four Seasons
Atlas Zamalek Hotel
Pharaon Hotel
Royal Paradise Resort

2 Stars Hotels of Aswan